• pic01
  • pic02

لیست پروژه های ما

بخشی از پروژه های انجام شده و در حال اجرا

1- گرمکن گاز

ردیف ظرفیت گرمکن نام متقاضی محل بهره برداري
1
(10.000-20.000-30.000-50.000)SCMH گازاستان گازاستان اصفهان
2 30.000SCMH گازاستان آذربایجانغربی گازاستان آذربایجانغربی
3 (10.000-20.000-30.000-50.000)SCMH گازاستان همدان گازاستان همدان
4 5.000 SCMH شرکت پترو گاز پارسا گازاستان خوزستان
5 30.000SCMH شرکت پترو گاز پارسا گازاستان آذربايجانشرقي
6 (20.000-30.000-50.000)SCMH شرکت گستره دنا گازاستان زنجان
7 2.500SCMH شركت آذر پژوهان گازاستان خوزستان
8 100.000SCMH شركت آذر پژوهان گازاستان تهران
9 50.000SCMH شركت آذر پژوهان نیروگاه خرمشهر
10 50.000SCMH شركت آذر پژوهان نیروگاه یزد
11 50.000SCMH شركت آذر پژوهان نیروگاه چادر ملو
12 (20.000-30.000)SCMH شرکت رشيدفر گازاستان خراسان رضوي
13 40.000SCMH شرکت پتروتاک گازاستان خراسان رضوي
14 30.000SCMH شرکت پتروتاک گازاستان سمنان
15 100.000SCMH شرکت پتروتاک گازاستان مركزي
16 60.000SCMH شركت آريا انرژي پارس گازاستان تهران
17 20.000SCMH شركت آريا انرژي پارس شركت ملي گاز ايران
18 60.000SCMH شركت پاي ولد گازاستان تهران
19 (10.000-20.000-30.000-50.000) شرکت آپادانا پتروفرآیند گازاستان خوزستان
20 (50.000-60.000)SCMH شركت جهاد تحقیقات طوس گازاستان تهران
21 100.000SCMH شركت آریا پترو گاز معدل گل گهرسیرجان
22 110.000SCMH شركت ناردیس نیروگاه الصدر عراق
23 50.000SCMH شركت راهبرد سازه نیروگاه گناوه
24 100.000SCMH شركت گسترش خدمات فولاد مبارکه اصفهان
25 10.000SCMH شرکت رویال سازه شرکت گاز استان کرمان

2- فیلتر سپرایتور

ردیف ظرفیت فیلتر سپراتور نام متقاضی محل بهره برداري
1 (10.000-20.000-30.000) SCMH شرکت پتروتاک گازاستان همدان
2 (30.000-50.000-60.000) SCMH شرکت پتروتاک گازاستان خراسان رضوي
3 (5.000-10.000) SCMH شرکت پتروتاک گازاستان قزوین
4 10.000 SCMH شركت آريا انرژي پارس ایستگاه گاز توگا
5 22.500 SCMH شركت آريا انرژي پارس گازاستان خراسان رضوی
6 (50.000-60.000) SCMH شركت جهاد تحقیقات طوس گازاستان تهران
7 100.000 SCMH شركت آریا پترو گاز معدل گل گهرسیرجان
8 10.000 SCMH گازاستان تهران گازاستان تهران
9 60.000 SCMH شركت پاي ولد گازاستان تهران
10 50.000 SCMH شركت راهبرد سازه نیروگاه گناوه
11 100.000 SCMH شركت گسترش خدمات فولاد مبارکه اصفهان
12 (10.000-20.000-30.000) SCMH گازاستان همدان گازاستان همدان
13 180.000 SCMH گازاستان همدان گازاستان همدان

3- لانچر و ریسیور

ردیف سایز لانچر و ریسیور نام متقاضی محل بهره برداري
1 36”x30”#600 گازاستان اردبیل گازاستان اردبیل
2 20”x16”#600 شرکت رشید فر گازاستان خوزستان
3 16”x12”#600 شرکت رشید فر گازاستان خوزستان
4 16”x12”#600 شرکت پارس ست گازاستان تهران
5 12”x8”#600 گازاستان اصفهان گازاستان اصفهان
6 20”x16”#600 شرکت راد نیرو گازاستان یزد
7 16”x10”#600 شرکت قلمرو اندیشه گاز استان خراسان رضوی

4- پیگ سیگنالر

ردیف سایز پیگ سیگنالر نام متقاضی محل بهره برداري
1 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده شرکت پترو تاک گازاستان همدان
2 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده منطقه 3 عملیات گاز منطقه 3 عملیات گاز
3 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده گازاستان یزد گازاستان یزد
4 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده گازاستان تهران گازاستان تهران
5 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده گازاستان اصفهان گازاستان اصفهان
6 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده شرکت قلمرو اندیشه گاز خراسان رضوی
7 2” #600 مجهز به شیر جدا کننده شرکت راد نیرو گاز استان کرمان

5- سایلنسر

ردیف سایز سایلنسر نام متقاضی محل بهره برداري
1 2”x3”-600x600 شرکت آریا انرژی پارس شرکت ملی گازایران
2 2”x8”-600x150 شرکت آریا انرژی پارس شرکت ملی گازایران
3 3”x8”-600x150 شرکت آریا انرژی پارس گازاستان فارس
4 6”x12”-600x600 شرکت ناردیس نیروگاه الصدر عراق
5 3”x8”-300x150 شرکت سایت گازاستان فارس
6 2”x6”-300x150 شرکت سایت گازاستان فارس

6- فیلتر گاز خشک

ردیف ظرفیت فیلتر نام متقاضی محل بهره برداري
1 (5.000-7.500-21.500-35.500-50.000) SCMH شركت آریا پترو گاز معدل گل گهرسیرجان
2 10.000 SCMH شركت آریا انرژی پارس گازاستان خراسان رضوی
3 100.000 SCMH شركت گسترش خدمات فولاد مبارکه اصفهان
4 50.000 SCMH شركت راهبرد سازه نیروگاه گناوه

7- فیلتر اسکرابر

ردیف ظرفیت اسکرابر نام متقاضی محل بهره برداري
1 100.000 SCMH شركت گسترش خدمات فولاد مبارکه اصفهان
2 100.000 SCMH شركت راهبرد سازه نیروگاه گناوه

8- بودارکننده

ردیف ظرفیت بودار کننده نام متقاضی محل بهره برداري
1 10.000 SCMH شرکت رویال سازه گازاستان کرمان
2 20.000 SCMH شرکت آریا انرژی پارس گازاستان فارس
Powered by PARS DATA